Herstellen met perspectief

Het startpunt van al ons handelen is de cliënt. Hij of zij heeft recht op maximaal perspectief en een eigen en brede rol in de samenleving. De cliënt staat aan het roer en voert, zoveel als mogelijk en verantwoord, de regie over zijn begeleiding en ondersteuning. Als medewerker en organisatie vullen wij daar waar nodig aan. Zo normaal, zo regulier, zo lokaal en zo kort als mogelijk. Zeggenschap voor en verantwoording aan de cliënt zijn vanzelfsprekend.

Wij richten ons primair op mensen met een psychiatrische en/of psychosociale beperking, maar trekken de grens in wie we kunnen ondersteunen niet scherp als wij meerwaarde voor cliënt en maatschappij kunnen bieden.

Onze kerncompetenties zijn begeleiding en participatie. Herstelondersteuning staat daarbij centraal. Daar waar wij van meerwaarde zijn voor cliënt en maatschappij, het kostendekkend kan, er geen passend regulier alternatief is en we kwaliteit en continuïteit kunnen bieden, leveren wij op vraag van onze cliënten aanvullende diensten, alleen of in samenwerking met collega-organisaties.

In onze begeleiding denken en werken wij vanuit preventie en de mogelijkheden van begeleiding in de thuissituatie, rekening houdend met de wijk en omgeving. Inclusie is daarbij ons doel. Maatwerk, diversiteit in het aanbod, flexibiliteit in op- en afschalen, nieuwe vormen van begeleiding en bescherming thuis, actieve betrokkenheid van het netwerk rond de cliënt, domotica en e-health bieden kansen voor innovatie. Wij zien dat onze dienstverlening een perspectief kan bieden voor ‘zwaardere’ doelgroepen dan wij nu bedienen. Wij weten dat de kracht van deze beweging gestimuleerd of belemmerd wordt door randvoorwaarden zoals beschikbaarheid van betaalbare woningen, participatiemogelijkheden en stigmatisering. Onze ambitie laten we niet leiden door deze beperkingen; wij willen de randvoorwaarden juist actief beïnvloeden.

Iedereen heeft recht om mee te doen aan de maatschappij met werk of een zinvolle invulling van zijn/haar dag. Participatie is onlosmakelijk verbonden met succesvolle begeleiding bij andere rollen, zoals het wonen in de wijk. Om de ontwikkelingskansen, de keuzevrijheid voor de cliënt en de bijdrage aan de maatschappij zo groot mogelijk te laten zijn, richten wij ons aanbod vanuit de RIBW Participatieformule minder doelgroepgericht in.

De inzet van ervaringsdeskundigen krijgt nog meer aandacht, op alle niveaus in de organisatie. Vrijwilligers en vrijwilligerswerk wordt verder ontwikkeld. Als maatschappelijk verantwoorde organisatie pakken wij onze brede maatschappelijke rol op, wanneer deze aan ons wordt gevraagd of wanneer wij deze signaleren.

Medewerkers krijgen van ons de ruimte en het vertrouwen om optimale herstel ondersteunende ondersteuning te realiseren. Verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen en het verder ontwikkelen van zelforganiserende teams, sluit daarop aan. Ruimte betekent eveneens verantwoordelijkheid hebben en open en transparant zijn. Medewerkers geven zelf hun loopbaan vorm. Wij stimuleren onze medewerkers in de ontwikkeling van hun deskundigheid en talenten. Binnen de organisatie richten wij ons daarnaast op duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en plezierig werken in stabiele teamverbanden.

Wij positioneren ons als lokaal verankerde maatschappelijke partner met een inzet op maximaal perspectief en brede participatie. Binnen ons traditionele werkgebied. Onder voorwaarden en passend bij onze missie en gewenste positionering, zijn wij bereid te investeren in aangrenzende gebieden, alleen of in samenwerking met partners.

Als organisatie werken we vanuit kernwaarden die aansluiten op herstel ondersteunende begeleiding en onze positionering: vertrouwen, ontwikkelingsgericht, deskundig, betrokken en verbindend.

Onze naam is verwarrend en dekt de lading nu en de komende jaren niet meer: wij bieden veel meer dan begeleiding vanuit beschermende woonvormen. Het komend jaar zoeken we naar een naam en beeldmerk die onze ambitie en positie beter ondersteunen.

RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland, september 2016 

Aanmelden Stel een vraag